Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.04.2007 10:56 - ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Автор: cap Категория: Бизнес   
Прочетен: 4026 Коментари: 2 Гласове:
0ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

Обн., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат:

1. редът за прилагане на пазарните мерки, включени в Общите организации на пазарите (ООП) на земеделски продукти на Европейския съюз;

2. мерките за държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;

3. функциите на органите и организациите, които са компетентни да прилагат мерките по т. 1 и 2, доколкото не са определени в правото на Европейския съюз.

Чл. 2. (1) Органите, на които законът възлага прилагането на мерките по чл. 1 , действат като административни органи.

(2) За индивидуалните административни актове, които се издават при прилагане на ОСП на Европейския съюз, се прилага Административнопроцесуалният кодекс, доколкото в този закон не са установени особени правила.

Глава втора

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 3. (1) Министърът на земеделието и горите организира и контролира събирането и обработката на пазарната информация, която се изпраща на Европейската комисия за прилагане на мерките, включени в ООП, съгласно правото на Европейския съюз.

(2) Министерството на земеделието и горите изпраща пазарната информация по ал. 1 на съответната структура на Европейската комисия в сроковете и по начина, определен в правото на Европейския съюз.

(3) Министърът на земеделието и горите може да възложи събирането, обработката и/или изпращането на пазарна информация на Европейската комисия на друга държавна организация или да възложи извършване на тези дейности на други лица по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 4. (1) Държавните органи и организации, физическите и юридическите лица са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на Министерството на земеделието и горите или на органа, съответно на лицето по чл. 3 , пазарната информация, която събират или с която разполагат.

(2) Данните по ал. 1 се използват само за целите, определени в правото на Европейския съюз, при спазване на изискванията за защита на личните данни и служебната тайна.

Чл. 5. (1) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за събиране на пазарната информация.

(2) Министърът на земеделието и горите определя със заповед пазарите, за които се събира пазарна информация. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

Глава трета

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Чл. 6. Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите определя с решение видовете държавни помощи в областта на земеделието съгласно изискванията на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи.

Чл. 7. (1) Министърът на земеделието и горите:

1. поддържа регистър на минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Европейската комисия, и на помощите, попадащи в обхвата на групово освобождаване на основание Регламент (ЕО) № 994/1998 на Съвета и регламентите по неговото прилагане в областта на земеделието;

2. информира Европейската комисия за съществуващи държавни помощи по смисъла на Приложение V към Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

(2) Министърът на земеделието и горите уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи или съществени промени на съществуващи държавни помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност.

(3) Държавен фонд "Земеделие" прилага:

1. допустимите държавни помощи по ал. 1;

2. разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи по ал. 2.

(4) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи по ал. 3 се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.

ЧАСТ ВТОРА

ОБЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Глава четвърта

МЕРКИ, КОИТО ОБХВАЩАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРА

Раздел I

Внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти

Чл. 8. (1) Към министъра на земеделието и горите се създава постоянна междуведомствена консултативна комисия по вноса и износа на земеделски продукти, свързани с прилагането на ОСП на Европейския съюз. В комисията участват представители на Министерството на земеделието и горите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите, включително представители на Агенция "Митници" и Разплащателната агенция.

(2) Комисията осъществява текущ анализ на дейностите по прилагане на вноса и износа на земеделски продукти в Република България и изготвя предложения за промени в законодателството.

Чл. 9. (1) Министърът на земеделието и горите издава лицензии за внос на земеделски продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Европейската комисия и регламентите, свързани с неговото прилагане, както и наредбата по чл. 15 .

(2) Разплащателната агенция издава лицензии и сертификати, свързани с износа на земеделски и преработени земеделски продукти, съгласно Регламент (ЕО) № 1291/2000 и Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Европейската комисия и регламентите, свързани с тяхното прилагане, както и наредбата по чл. 15 .

(3) Разплащателната агенция изплаща възстановявания при износ на земеделски и преработени земеделски продукти съгласно Регламент (ЕО) № 800/99 и Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Европейската комисия и регламентите, свързани с тяхното прилагане, както и наредбата по чл. 15 .

Чл. 10. Компетентните органи по чл. 9 издават извлечения от лицензии или сертификати, както и заместващи лицензии, сертификати или извлечения, а също и дубликати на лицензия, сертификат или извлечение съгласно Регламент (ЕО) № 1291/2000 и регламентите, свързани с неговото прилагане.

Чл. 11. При износ на преработени земеделски продукти, включени в Приложение № 2 на Регламент (ЕО) № 1043/2005, износителят представя на Разплащателната агенция подписано от производителя на съответния преработен земеделски продукт описание на неговите съставки, за които се изплащат възстановявания. Описанието се представя заедно със заявлението за изплащане на възстановяване при износ.

Чл. 12. (1) Разплащателната агенция води регистър на постоянни описания на съставките на преработени земеделски продукти, за които се изплащат възстановявания при износ, при условията и по реда на чл. 11, ал. 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1043/2005.

(2) Производител на преработени земеделски продукти, включени в Приложение № 2 на Регламент 1043/2005, може да подаде заявление до Разплащателната агенция за регистрация по ал. 1. Заявлението съдържа данни за правния статус на производителя: търговска или съдебна регистрация, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на дейност и адрес на производственото предприятие. Заявлението се придружава от описание на съставките на преработения земеделски продукт, за който се изплащат възстановявания при износ.

(3) Постоянните описания на съставките на преработени земеделски продукти, за които се изплащат възстановявания при износ, вписани в регистъра по ал. 1, получават индивидуален регистрационен номер.

(4) Регистрацията важи за срок една година. След изтичане на този срок производителят може да подаде ново заявление за регистрация по реда на ал. 2.

(5) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция отказва регистрация или прекратява регистрацията предсрочно, когато при извършване на проверки на място установи, че данните за производителя не са верни или че описанието на съставките на преработените земеделски продукти не съответства на действителните съставки при производство на продукта.

(6) Износител на преработен земеделски продукт, за който има регистрирано постоянно описание на съставките му, за които се изплащат възстановявания при износ, не представя описание на съставките по чл. 11 при износ на продукта. Износителят посочва индивидуалния регистрационен номер на постоянното описание на съставките на продукта, за които се изплащат възстановявания при износ, в митническата декларация и в заявлението за изплащане на възстановяване при износ.

Чл. 13. При проверка на съответствието на количеството и изискванията за качество на изнасяните земеделски и преработени земеделски продукти Агенция "Митници" извършва лабораторен анализ на взетите при износ проби и изпраща резултатите от анализа на Разплащателната агенция.

Чл. 14. (1) Министерството на земеделието и горите, Министерството на финансите и Разплащателната агенция си предоставят необходимата информация във връзка с вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, включително информация, представляваща служебна тайна по Закона за митниците.

(2) Условията, редът и сроковете за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят със споразумения за сътрудничество.

Чл. 15. Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите и съгласно правото на Европейския съюз определя с наредби условията и реда за:

1. издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти;

2. изплащане на възстановявания при износ на земеделски и преработени земеделски продукти;

3. упражняване на контрол върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти за изпълнение на лицензиите и сертификатите по т. 1 и изплащането на възстановявания по т. 2.

Раздел II

Политика на качество

Чл. 16. (1) Министърът на земеделието и горите провежда политика на качество съгласно Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 509/2006 и № 510/2006 на Съвета и регламентите по тяхното прилагане.

(2) Политиката на качество обхваща правилата за:

1. биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2092/91;

2. защита на географски означения на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 510/2006;

3. признаване на традиционно специфичен характер на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 509/2006.

(3) Министерството на земеделието и горите изгражда и поддържа информационни регистри на:

1. производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин;

2. производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;

3. производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;

4. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство;

5. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер.

(4) Дейността на министъра на земеделието и горите се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие и постоянна междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер. Съставът и функциите на комисиите се определят с наредбите по чл. 17 .

Чл. 17. (1) Министърът на земеделието и горите издава наредби за прилагане правилата на биологично производство на земеделски продукти и храни и за водене на регистрите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 4 .

(2) Министърът на земеделието и горите определя с наредба условията и реда за:

1. подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение и заличаване на вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения и на други искания, свързани с този регистър;

2. подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение и заличаване на вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;

3. даване на разрешение и надзор върху контролиращите лица;

4. осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация;

5. водене на регистрите по чл. 16, ал. 3, т. 2, 3 и 5 .

Чл. 18. (1) Контролът за спазване правилата на биологичното производство и контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната се осъществява от контролиращи лица. Контролиращите лица са местни и чуждестранни лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието и горите.

(2) Министърът на земеделието и горите или оправомощени от него лица осъществяват надзор върху контролиращите лица.

(3) Контролът по ал. 1 се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделския продукт или храна и контролиращото лице. В едномесечен срок от сключването на договора с контролиращо лице вносителите и производителите на земеделски и хранителни продукти представят в Министерството на земеделието и горите писмена информация относно дейността си.

(4) Въз основа на договора по ал. 3 контролиращото лице може да дава указания на производителя на земеделския продукт или храна.

Чл. 19. (1) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават заявление в Министерството на земеделието и горите. Заявлението съдържа данни за правния статус на лицето: търговска или съдебна регистрация, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и предмет на дейност.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или в друг регистър съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 65;

3. досие.

(3) Досието по ал. 2, т. 3 съдържа:

1. процедура за извършване на контрол, включваща подробно описание на превантивните и контролните мерки, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контрола, и гаранции за неговата обективност;

2. копие на договор с лаборатория/лаборатории, която/които ще извършва/извършват анализи;

3. мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;

4. данни за техническото оборудване, с което контролиращото лице разполага;

5. данни за броя на служители на контролиращото лице и за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

(4) Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.

Чл. 20. (1) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 чуждестранните лица със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство подават заявление в Министерството на земеделието и горите. Заявлението се подава чрез клон, регистриран по реда на чл. 17а от Търговския закон.

(2) Заявлението съдържа данни за правния статус на чуждестранното лице: правна форма, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на дейност и административна, съдебна или друга регистрация, ако приложимото в съответната страна право изисква такава, данни за регистрацията на клона и адреса в страната.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. копие на акта за административна, съдебна или друга регистрация на чуждестранното лице, ако приложимото в съответната страна право изисква такава;

2. копие на удостоверението за регистрация на клон на чуждестранното лице - търговец, в страната;

3. копие на сертификата за акредитация, с който се удостоверява съответствието с изискванията на стандарт ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 65, издаден от орган на акредитация в страна, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум;

4. досие.

(4) Досието по ал. 3, т. 4 съдържа:

1. процедура за упражняване на контрол, включваща подробно описание на превантивните и контролните мерки, които контролиращото лице се задължава да приложи при осъществяване на контрола, и гаранции за тяхната обективност;

2. копие на договор с лаборатория/лаборатории, която/които ще извършва/извършват анализи;

3. мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;

4. данни за техническото оборудване, с което контролиращото лице разполага;

5. данни за броя на служителите на контролиращото лице и тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

(5) Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.

Чл. 21. (1) Министърът на земеделието и горите оправомощава длъжностни лица, които извършват проверка на съответствието на представената от заявителя по чл. 19 или 20 документация с фактическите условия за извършване на контролната дейност.

(2) Когато при проверката се установят непълноти и/или несъответствия, длъжностните лица по ал. 1 уведомяват писмено заявителя в 7-дневен срок и му дават указания за отстраняването им.

(3) В двумесечен срок от постъпване на заявлението министърът на земеделието и горите издава разрешение или прави мотивиран отказ. В случаите по ал. 2 срокът спира да тече до отстраняване на несъответствието или пропуските.

(4) Разрешението се издава за срок до изтичането на срока на сертификата за акредитация.

(5) Министърът на земеделието и горите обнародва издадените разрешения в "Държавен вестник".

Чл. 22. (1) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане срока на разрешението.

(2) Министърът на земеделието и горите прекратява предсрочно разрешението по искане на контролиращото лице.

(3) Министърът на земеделието и горите отнема разрешението, когато:

1. се установи, че при подаване на заявлението и документите са представени неверни данни;

2. контролиращото лице не отговаря на изискванията на чл. 19 или 20 ;

3. въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е обективен или ефективен;

4. се установи, че контролиращото лице системно не спазва условията и реда за контрол;

5. контролиращото лице не изпълнява задълженията по чл. 23 .

(4) Влезлите в сила заповеди на министъра на земеделието и горите за предсрочно прекратяване или за отнемане на разрешението се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 23. Контролиращите лица са длъжни да:

1. спазват Регламент (ЕИО) № 2092/91, регламенти (ЕО) № 509/2006 и № 510/2006 и процедурите, определени в чл. 19, ал. 3, т. 1 и 3 и в чл. 20, ал. 4, т. 1 и 3 ;

2. оказват съдействие и да предоставят исканата информация на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 ;

3. осигуряват на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 достъп до своите офиси и други помещения за проверки;

4. представят ежегодно до 31 януари на министъра на земеделието и горите подробен годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са упражнили контрол;

5. уведомяват министъра на земеделието и горите за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 19 и 20 в 7-дневен срок от настъпването й;

6. не разгласяват информацията, която са получили при упражняване на контрола; данните от проверките могат да се предоставят само на контролираното лице и на компетентните държавни органи.

Чл. 24. (1) Правната закрила на географско означение или традиционно специфичен характер на земеделски продукт или храна се предоставя чрез вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения или в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер.

(2) Всеки производител на земеделски продукт или храна, съответстващи на спецификацията и вписани в регистър по ал. 1 и в регистър по чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3 , който има сключен договор за контрол по чл. 18, ал. 3 , има право на иск за защита на географското означение или на традиционно специфичния характер.

Чл. 25. (1) Забранява се използването на знак, означение и/или наименование на географско означение за земеделски продукт или храна, който:

1. не е вписан в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения;

2. е вписан, но конкретният земеделски продукт или храна не съответства на вписаната спецификация;

3. е вписан, но конкретният земеделски продукт или храна не е обект на контрол по чл. 18 .

(2) Забранява се използването на знак и означение на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, който:

1. не е вписан в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;

2. е вписан, но конкретният земеделски продукт или храна не съответства на вписаната спецификация;

3. е вписан, но конкретният земеделски продукт или храна не е обект на контрол по чл. 18 .

(3) Забранява се означаването като "биологичен", "екологичен", "органичен", "био" и "еко", включително на чужди езици, и поставянето на знака за биологично земеделие на земеделски продукт или храна, които не са биологично произведени.

(4) Контролът върху използването на означенията по ал. 2 и 3 се упражнява от органите на официалния контрол по Закона за храните.

Раздел III

Интервенционно изкупуване

Чл. 26. (1) Разплащателната агенция извършва интервенционно изкупуване на земеделски продукти в случаите и по реда, определени в регламенти (ЕО) № 1784/2003, (ЕО) № 1785/2003, (ЕО) № 1254/1999, (ЕИО) № 2759/75 и (ЕО) № 1255/1999 на Съвета и регламентите по тяхното прилагане.

(2) Министърът на земеделието и горите определя с наредба:

1. условията и реда за подаване на заявления за интервенционно изкупуване на земеделски продукти, тяхното одобряване и формата на документите, с които се кандидатства;

2. размера на транспортните разходи, които се изплащат на продавача при интервенция на зърно.

(3) Разплащателната агенция изкупува продуктите по ал. 1, когато:

1. отговарят на минималните изисквания за качество, определени в правото на Европейския съюз;

2. се предлагат за изкупуване партиди, които имат минимален размер, определен в наредбата по ал. 2;

3. са произведени на територията на държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 27. (1) Министърът на земеделието и горите предлага на Европейската комисия за одобряване интервенционни центрове за интервенция на зърно.

(2) Разплащателната агенция сключва договори за съхранение на изкупени земеделски продукти с държатели на складове по реда на Закона за обществените поръчки.

(3) Разплащателната агенция упражнява контрол върху отчетността на изкупените земеделски продукти и контролира съхранението им в интервенционните складове.

Чл. 28. (1) Производителите на зърно могат да подават ежегодно през периода от 1 ноември до 31 май в регионалните структури на Разплащателната агенция заявления за изкупуване на зърно - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и сорго, по цена, определена от Европейската комисия.

(2) Производителите на нелющен ориз могат да подават ежегодно през периода от 1 април до 31 юли в регионалните структури на Разплащателната агенция заявления за изкупуване по цена и в рамките на количество, определено от Европейската комисия.

(3) Разплащателната агенция организира контрола върху качеството на предлаганите за изкупуване партиди зърно и ориз и определя лаборатории за проверка на резултатите от окачествяването, когато са оспорени, съгласно Регламент (ЕО) № 824/2000 на Европейската комисия.

Чл. 29. (1) Заявления за изкупуване на кланични трупове, половинки и разфасовки могат да подават физически и юридически лица със собствени или наети кланици или складове, регистрирани от органите на ветеринарния контрол по реда на Закона за храните.

(2) Разплащателната агенция изкупува кланични трупове, половинки и разфасовки, които отговарят на ветеринарните изисквания и са окачествени и класифицирани по скалата (S)EUROP.

Чл. 30. (1) Заявления за изкупуване на млечни продукти могат да подават производители, чиито предприятия са одобрени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1255/99 и регламентите по неговото прилагане, както и търговци на млечни продукти, които са произведени в одобрено предприятие.

(2) Предприятията по ал. 1 се одобряват от изпълнителния директор на Разплащателната агенция при условията и по реда на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 2771/1999 на Европейската комисия и чл. 3 от Регламент (ЕО) № 214/2001 на Европейската комисия, въз основа на заявление от производителя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

Раздел IV

Освобождаване от интервенционни запаси

Чл. 31. (1) Разплащателната агенция предлага на Европейската комисия освобождаване на интервенционни запаси, които се съхраняват на територията на страната, съгласно правото на Европейския съюз.

(2) Разплащателната агенция след получаване на разрешение от Европейската комисия провежда търгове за продажба на изкупените продукти в случаите и по реда, определени в правото на Европейския съюз.

(3) Разплащателната агенция изпълнява актовете на Европейската комисия за освобождаване на интервенционни запаси като хуманитарна помощ.

Раздел V

Разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица

Чл. 32. (1) Разплащателната агенция прави искане за включване в годишния план на Европейската комисия разпределението на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица на територията на страната съгласно Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета.

(2) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и горите определят с наредба в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Европейската комисия:

1. реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица;

2. критериите за избор на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които могат да разпределят храните от интервенционни запаси за социално слаби;

3. критериите за определяне на социално слабите лица, които могат да получават храни.

(3) Разплащателната агенция:

1. избира предприятията за преработка, пакетиране и/или доставка на храни съгласно чл. 6 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 и организира контрола върху тях;

2. извършва плащанията, свързани с доставката и разпределението на храни;

3. извършва проверки на доставките и разпределението на храни;

4. информира Европейската комисия за изпълнението на плана за разпределение на храни съгласно чл. 2 от Регламент (ЕИО) № 3730/87.

(4) Лицата, които преработват, пакетират и/или доставят на юридическите лица с нестопанска цел храни, са длъжни да:

1. спазват правилата и рецептурите за преработка, пакетиране и доставка на храни;

2. водят счетоводна отчетност за дейностите по т. 1;

3. осигуряват на компетентните органи достъп за извършване на проверки на дейностите по т. 1.

(5) Юридическите лица с нестопанска цел, които участват в разпределение на храни, са длъжни да:

1. водят счетоводна отчетност за извършеното разпределение на храни съгласно правото на Европейския съюз;

2. осигуряват на компетентните органи достъп за извършване проверки на разпределението на храните.

(6) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и горите определят с наредбата по ал. 2 условията и реда за:

1. заявяване на нуждите от храни от юридическите лица с нестопанска цел;

2. преработка, пакетиране и доставка на храните;

3. разпределение на храните.

Раздел VI

Частно складиране

Чл. 33. (1) Разплащателната агенция сключва договори за частно складиране на земеделски продукти при условията и в случаите, предвидени в регламенти (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 2529/2001, (ЕИО) № 2759/75, (ЕО) № 1255/ 1999 на Съвета и в регламентите по прилагането им.

(2) Предмет на договор за частно складиране на млечни продукти са само продукти, произведени в предприятия, одобрени съгласно чл. 30 .

(3) Редът за извършване на частно складиране на земеделски продукти се определя с наредба на министъра на земеделието и горите.

Чл. 34. Разплащателната агенция организира проверки за съответствието на земеделските продукти, които ще бъдат обект на частно складиране, с изискванията за качеството и състава им, както и съответствието на съоръженията за съхранение съгласно регламенти (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 2529/ 2001, (ЕИО) № 2759/75, (ЕО) № 1255/1999 на Съвета и регламентите по прилагането им.

Раздел VII

Промоция на земеделски и хранителни продукти

Чл. 35. Министерският съвет определя с наредба условията и реда за:

1. подаване на предложения за промоционални програми;

2. предварителен избор на промоционални програми;

3. сключване на договори за изпълнение и финансово подпомагане на промоционалните програми;

4. контрол на изпълнението на одобрените промоционални програми.

Чл. 36. (1) Сдружения на производители и/или търговци могат да предлагат програми за промоция на земеделски или хранителни продукти, които ще се съфинансират от европейските земеделски фондове. Промоционалните програми се представят в Министерството на земеделието и горите.

(2) Към министъра на земеделието и горите се създава постоянна консултативна комисия за избор на промоционални програми. В комисията участват: представители на Министерството на икономиката и енергетиката - определени от министъра на икономиката и енергетиката, представители на Министерството на здравеопазването - определени от министъра на здравеопазването, представители на Разплащателната агенция - определени от изпълнителния директор, и представители на Министерството на земеделието и горите. Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието и горите.

(3) Министърът на земеделието и горите издава правилник за работата на комисията по ал. 2.

(4) Министърът на земеделието и горите утвърждава промоционални програми и ги изпраща на Европейската комисия за одобрение.

Чл. 37. (1) Разплащателната агенция сключва договори за финансово подпомагане на одобрените от Европейската комисия промоционални програми.

(2) Разплащателната агенция контролира изпълнението на промоционалните програми и изплаща финансовата помощ съгласно регламенти (ЕО) № 2702/99 и (ЕО) № 2826/2000 на Съвета и регламентите по прилагането им.

(3) Европейският фонд за гарантиране на селското стопанство финансира не повече от 50 на сто от разходите за изпълнение на одобрена промоционална програма. Организацията, която е предложила промоционалната програма, осигурява останалата част от нейното финансиране. Част от финансирането, което се осигурява от организацията, предложила промоционалната програма, може да се поеме от бюджета на Министерството на земеделието и горите и Държавен фонд "Земеделие".

Раздел VIII

Други пазарни мерки

Чл. 38. Разплащателната агенция прилага други пазарни мерки за земеделски продукти при условията и в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз.

Чл. 39. Министърът на земеделието и горите определя с наредби условията и реда за прилагане на други пазарни мерки за земеделски продукти съгласно правото на Европейския съюз.

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРА НА НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Раздел I

Плодове и зеленчуци

Чл. 40. (1) Министърът на земеделието и горите осъществява контрол за съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с изискванията за качество, уредени в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета и в регламентите по прилагането му.

(2) Търговците на пресни плодове и зеленчуци излагат, предлагат за продажба, доставят или реализират по друг начин за своя или за чужда сметка пресните плодове и зеленчуци, означени в съответствие с нормативните изисквания за качество.

(3) Търговците на пресни плодове и зеленчуци са длъжни да:

1. осигурят на контролния орган достъп до местата, където се извършва производство, съхранение, търговия, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, както и до транспортните средства, превозващи плодове и зеленчуци за предлагане на пазара;

2. предоставят на контролния орган информация и всички документи, необходими за оценка на съответствието на проверяваните партиди.

(4) Когато означеното равнище на качество на пресните плодове и зеленчуци отговаря на изискванията на регламентите, контролният орган издава сертификат за съответствие. Когато означеното равнище на качество на пресните плодове и зеленчуци не отговаря на изискванията на регламентите, уреждащи стандарти за тяхното качество, контролният орган издава констативен протокол и не допуска стоката да се внася, изнася или продава на вътрешния пазар. Забранява се продажбата на партидите пресни плодове и зеленчуци, за които е съставен констативен протокол.

(5) Министърът на земеделието и горите определя с наредба реда за:

1. извършване на контрол за съответствие на качеството на пресните плодове и зеленчуци;

2. създаване и поддържане на база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци.

Чл. 41. (1) Министерството на земеделието и горите създава и поддържа регистър за търговците на пресни плодове и зеленчуци и извършва анализ на риска с цел извършване на контрол за съответствие на качеството.

(2) За вписване в регистъра по ал. 1 търговците на пресни плодове и зеленчуци представят при поискване от контролните органи следните данни:

1. наименование, седалище и адрес на управление;

2. единен граждански номер - за физическите лица, или личен номер на гражданин на страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единен идентификационен код - за търговци, или код по БУЛСТАТ - за другите юридически лица;

3. видове плодове и зеленчуци, с които търгуват;

4. район, съответно райони, в които предлагат на пазара плодове и зеленчуци;

5. място в търговската верига - производител, опаковчик, търговец на едро, търговец на дребно, вносител, износител, преработвател;

6. средногодишен обем на търгуваната продукция.

Чл. 42. (1) Митническите органи приемат декларацията по износа на пресни плодове и зеленчуци, когато:

1. партидата е придружeна от сертификат за съответствие на качеството, издаден от контролния орган, или

2. контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издадТагове:   съюз,   Общите,   организации,


Гласувай:
0
01. cap - Европейско законодателство
02.04.2007 14:11
регламентите свързани с прилагане на Общата селскостопанска политика (CAP) са доста като брой и обем и не мога да постна всички, но на zakoni.start.bg има линк към безплатаната база данни на ЕС и там би трябвало да може да се открие всичко нужно. Ако някой има допълнителни въпроси съм на разположение
цитирай
2. анонимен - prava na registriran zemedelski proizvoditel
07.07.2010 15:39
zadalgitelno li e zemedelskite proizvoditeli pri prodagbata na proizvedenata si stoka na stokovite targista da pritegavat kasovi aparati,nali tova iziskvane se otnaseshe samo za registriranite po targovskia zakon.
цитирай
Търсене

Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031