Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.03.2007 12:58 - Най-сладката част от ОСП - субсидии за земя между 10 и 34 лева на декар
Автор: cap Категория: Бизнес   
Прочетен: 33141 Коментари: 24 Гласове:
0

Последна промяна: 02.04.2007 11:02


Ако може пряко да бъде измерено усещането за "заедност" на България като част от ЕС то това ще стане чрез ръста на доходите на земеделските стопани чрез т.нар Схемата за единно плащане на площ. Субсидията ще е между 10 и 34 лева за декар.

Прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) като една от основните дейности на Разплащателната агенция предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от фондовете на Европейския Съюз. Плащането ще се определя на хектар (10 декара) използвана земя и няма да е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. 

Допустимите за отпускане на помощи земи са:
-        Обработваема (орна)  земя
-        Постоянно затревени площи (пасища и ливади)
-        Земи, заети с постоянни култури (в т. ч. лозя и овошки)
-        Семейни градини

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта, е земите, за които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние.

Размерът на плащането на хектар за отделните страни зависи от размера на използваната земеделска площ, която отговаря на изискванията за получаване на плащания и годишната финансова рамка, получена в резултат на преговорите с ЕС. В България се очаква субсидията да е средно малко над 14 лева за декар или 140 лева за хектар през първата година като сумата може да варира между 10 лева за декар, когато става въпрос за трайни насаждения, до 34 лева когато района е регистриран като необлагодетелстван и насажденията са едногодишни.

Освен СЕПП земеделските стопани могат получат и средства под формата на Национални доплащания. Те предоставят възможност на земеделските стопани да получат допълнителни средства за отглежданите от тях култури. Плащането се определя на хектар и е обвързано с отглеждане на култури, определени с акт на Министерството на земеделието и горите.


Допълнителни средства могат да бъдат предоставени и по Схемата за Необлагодетелствани райони (НР). При нея се предвижда възможност земеделските стопани да получат средства за обработваната от тях земя в територии с природни ограничения (планински райони или райони с други ограничения). Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или отглеждането на животни. МЗГ определя по обективни критерии землищата, които попадат в категорията „Необлагодетелствани райони”. Земеделските стопани, чиито земи попадат в тези землища, могат да кандидатстват за субсидия по схемата НР като не са задължени да кандидатстват едновременно и за СЕПП.


Кандидатстването за отпускане на субсидия става като се подаде Общо заявление за единно плащане на площ. Често задавани въпроси :

Въпрос 1:
Какво е „земеделски стопанин”?

Отговор: Земеделски стопани са всички физически или юридически лица или групи от такива, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, която е предназначена за продажба.

В 2: Коя земеделска площ подлежи на подпомагане?

О: Разплащателната Агенция ще отпуска средства за площта, заета от орна земя, постоянни пасища, постоянни култури и семейни градини и поддържани в добро агро-екологично състояние.

В 3: Какво е орна земя?

О: Орната земя е земята, която редовно се поддържа (обработва или оре), основно по системата на ротация на културите.

В 4: Какво са постоянни пасища? 

О: Постоянните пасища обхващат земята, която се използва постоянно /за 5 или повече години/ за отглеждане на тревисти фуражни култури, чрез култивиране /садене/ или природно /саморасли/ и не са включени към ротацията на културите на стопанството. Земята може да се използва за пасище или да се коси за силаж или сено. 

В 5: Кои култури са постоянни култури? 

О: Постоянните култури се отглеждат на неротационен принцип. Те са различни от постоянните пасища и заемат земята за дълъг период от време. Към постоянните култури се включват и културите, които дават реколта на няколко години. 

В 6: Какво са семейни градини? 

О: Семейните градини се използват за отглеждане на селскостопански продукти, които са предназначени за консумация от самия стопанин и неговото домакинство. 

В 7: Какво представляват схемите за подпомагане?

О: Схемите за подпомагане представляват съвкупности от изисквания, на които земеделските стопани трябва да отговарят, за да получат средства от Европейските фондове и държавния бюджет. Целта на схемите е да се подпомагат земеделските стопани и тяхната дейност. 

В 8: Кои са схемите за подпомагане, по които ще ми бъдат отпускани средства на площ? 

О: СЕПП /Схема за единно плащане на площ/, НД /Национални доплащания/, НР /Необлагодетелствани райони/, за които се кандидатства с общо заявление за подпомагане. 

В 9: Как мога да получа субсидия за площ? 

О: Субсидия за площ можете да получите като кандидатствате по една от схемите за подпомагане (СЕПП, НД и НР). За да получите помощ по схемата на НД трябва задължително да кандидатствате и по СЕПП. По СЕПП и НР може да кандидатствате и самостоятелно.  

В 10: Какво представлява СЕПП? 

О: Схемата предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от фондовете на Европейския Съюз. Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или брой отглеждани животни.  

В 11: Какво представлява схемата НД? 

О: Схемата предоставя възможност на земеделските стопани да получат допълнителни средства за отглежданите от тях култури. Плащането ще се определя на хектар и ще е обвързано с отглеждане на култури, определени с акт на Министерството на Земеделието и Горите. 

В 12: Какво представлява схемата НР?

О: Схемата предоставя възможност на земеделските стопани да получат допълнително средства за обработваната от тях земя в територии с природни ограничения (планински райони или райони с други ограничения). Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или отглеждането на животни. МЗГ определя по обективни критерии землищата, които попадат в категорията „Необлагодетелствани райони”. ЗС, чиито земи попадат в тези землища могат да кандидатстват за субсидия по схемата НР като не са задължени да кандидатстват едновременно и за схемата СЕПП. 

В 13: Къде мога да получа информация за схемите за подпомагане и документите, които трябва да представя? 

О: Информация за схемите за подпомагане и необходимите документи може да получите в общинските служби "Земеделие и гори" (ОСЗГ) и в офисите на Областните Разплащателни Агенции (ОРА). Там ще получите помощ при попълване на заявленията, отговори на въпроси, свързани със схемите на плащане и друга полезна информация

В 14: Кой може да кандидатства по схемите за подпомагане? 

О: Всички земеделски стопани, които използват земеделска земя през текущата година. 

В 15: Какво е Интегрираната Система за Администриране и Контрол (ИСАК)? 

О: ИСАК позволява регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане. В системата се идентифицират земеделските парцели, които се ползват от земеделския стопанин през текущата година. Тя е разработена така че да гарантира и упражняването на контрол и изчисляване на помощта.  

В 16: Кои земеделски стопани подлежат на регистрация в ИСАК? 

О: Физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ) и техни сдружения, които са регистрирани като земеделски производители, чиито стопанства се намира на територията на Република България и които кандидатстват за подпомагане. 

В 17: Необходимо ли е да се доказвам право на собственост или на ползване върху земята? 

О: Не е необходимо да се доказва право на собственост или на ползване на земята. РА не изисква да се представят документи, които да доказват собственост или право на ползване.

В 18: Какво трябва да направя, за да кандидатствам за подпомагане? 

О: За да кандидатствате за отпускане на субсидия трябва да подадете общо заявление за подпомагане в ОРА. 

В 19: Къде трябва да подам общото заявление за подпомагане?

О: В случай че сте физическо лице, заявлението се подава в съответната ОРА по Вашата адресна регистрация. В случай че представлявате юридически лице, заявлението се подава в ОРА по адрес на управление.  

В 20: Мога ли да кандидатствам с парцели и стопанства, които са разположени в различни общини? 

О: Земеделските стопани могат да кандидатстват по схемите за подпомагане с парцели и стопанства, които са разположени в различни общини. Общото заявление за подпомагане се подава в ОРА според адресната регистрация за ФЛ и адреса на управление за ЮЛ. 

В 21: Кой подава заявлението за подпомагане? 

О: Общото заявление за подпомагане се подава от самия стопанин. Подаването може да се извърши и от изрично упълномощено от него лице в предвидената секция на заявлението.

В 22: Колко заявления за подпомагане трябва да подам в рамките на една кампания? 

О: В рамките на една кампания трябва да подадете само едно общо заявление за подпомагане. При подаване на заявлението ще получите уникален идентификационен номер (УИН), който ще използвате в хода на текущата кампания, ако е необходимо да се правят някакви промени във Вашето заявление. 

В 23: Какви документи трябва да представя при кандидатстване за подпомагане? 

О: Когато посетите съответната ОРА, за да подадете Вашето заявление е необходимо да представите следните документи:

А) за физически лица - Лична карта

Б) за юридически лица-Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, БУЛСТАТ и лична карта на представителя на юридическото лице. 

В 24: Каква информация се включва в заявлението? 

О: Общото заявление за подпомагане, което Вие ще подадете в ОРА съдържа следната информация: 

1. Вашият Уникален Регистрационен Номер (Номер на кандидата);

2. Вашите лични данни;

3. Схемите за подпомагане, по които Вие сте избрали да кандидатствате;

4. Данни на стопанството 

- площта на парцелите, с които кандидатствате ( в хектари)

- карта, на която е отбелязано местоположение на ползваните от Вас земеделски парцели,

- начина на трайно ползване на парцела и информация за това дали парцела се напоява (ако има такова изискване);

5. Декларация, подписана от Вас, че сте запознат с условията за подпомагане по съответните схеми.

6. Инструкции за попълване на заявлението. 

В 25: Какво представлява моят уникален регистрационен номер (УРН)? 

О: УРН е номерът, който Вие ще получите, когато подадете общо заявление за подпомагане или кандидатствате по друга схема за подпомагане за първи път в Разплащателната агенция. Чрез него Вие се идентифицирате в системата. С този номер Вие участвате по всички схеми за подпомагане в Разплащателната агенция. При всяка промяна на информация, която се съдържа в подаденото заявление Вашите данни се извеждат при представяне на този номер.  

 В 26: Как ще се идентифицира стопанството, което обработвам? 

О: Идентификацията на Вашето стопанство става в системата на РА като Вие и експерт от ОРА очертавате земеделските парцели, отбелязвате типа култура и дали се полива. Всеки парцел получава уникален номер в системата. Стопанството, което обработвате включва блокове, които обработвате заедно с прилежащите им парцели. 

В 27: Какъв е допустимият за подпомагане размер на стопанството? Има ли някакви изисквания за минимален размер на стопанството, което обработвам? 

О: Съществуват изисквания за минимален размер на стопанствата. В случай че обработвате земя, заета от лозя и овощни градини  изискването за минимален размер е 0,5 ха. За всички останали допустими култури този размер е 1.0 ха. 

В 28: Какъв е допустимият за подпомагане размер на парцел? Има ли някакви изисквания за минимален размер на парцелите, които обработвам? 

О: Съществува изискване за минималния размер на парцелите, които обработвате. Той е определен на 0,1 ха , т.е. 1 дка. 

В 29: Как ще се определя размера на сумата, която ще получавам при кандидатстване по схемите за подпомагане на площ? 

О: Сумата, която ще получавате по СЕПП зависи от размера на допустимата земеделска площ и годишната финансова помощ, отпусната на България от ЕС.  

В 30: От къде мога да получа формуляр на общото заявление за подпомагане? 

О: За първата кампания формуляр на общото заявление може да получите в ОСЗГ. От следващата кампания в срок до 1-ви март тези служби ще изпращат на всички земеделски стопани, регистрирани в СИЗП, формуляр на общото заявление, попълнено с наличните данни за тях, и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях през периода на първоначалната идентификация на блоковете на земеделските стопани в СИЗП.  

В 31: Кога започва приемането на заявления за подпомагане в ОРА? 

О: Заявление за подпомагане може да подавате от 1-ви март на съответната година, за която се кандидатства за подпомагане в съответната ОРА. 

В 32: Кога приключва приемането на заявленията за подпомагане без санкции? 

О: Приемането на заявления приключва на 15-ти май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15-ти май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден.

В 33: Какво трябва да направя, ако не съм регистриран в ИСАК до 1-ви март на съответната година? 

О: Ако не сте регистрирани в ИСАК трябва да поискате формуляр на общото заявление за подпомагане и графичен материал за местонахождението на ползваните от Вас земеделски парцели от ОСЗГ или от ОРА.

В 34: Кога мога да променям вече подаденото от мен заявление, без да ми бъдат наложени санкции? 

О: Можете да внасяте промени в подаденото от Вас общо заявление за подпомагане в срок до 31-ви май, без да Ви бъдат налагани санкции. Промени могат да засягат Вашите лични данни, данните за парцелите като може да добавяте и да оттегляте земеделски парцели. Промени могат да касаят и приложените от Вас документи. 

В 35: До кога мога да правя промени във вече подаденото общо заявление за подпомагане със санкции? 

О: Можете да внасяте промени в подаденото от Вас общо заявление за подпомагане след 31-ви май като ще Ви бъдат наложени санкции в размер на 1% от полагащата Ви се субсидия за всеки работен ден закъснение. 

В 36: Какъв е крайният срок за подаване на общо заявление за подпомагане със санкции? 

О: Крайният срок, в който може да подадете общо заявление за подпомагане със закъснение, за което ще Ви бъдат наложена съответната санкция е 25 календарни дни след крайната дата за приемането на заявленията за подпомагане без санкции на съответната година (15-ти май). 

В 37: Каква санкция ще ми бъде наложена за закъсняло подаване на общо заявление за подпомагане? 

О: Когато подадете общо заявление за подпомагане след 15-ти май (или съответния следващ работен ден), РА ще намали полагащата Ви се субсидия с 1% за всеки работен ден закъснение. 

В 38: Има ли случаи, когато няма да ми бъде наложена санкциите за закъсняло подаване на заявление или промени в него? 

О: РА няма да Ви наложи санкция за закъсняло подаване на общо заявление за подпомагане или промени, когато докажете наличие на форсмажорни обстоятелства, настъпили през периода 1-ви март – 15-ти май на годината на кандидатстване. 

В 39: Кои обстоятелства са форсмажорни? 

О: РА счита за форсмажорни обстоятелства: 

А) Трайна нетрудоспособност на кандидата за подпомагане;

Б) Природно бедствие, което е засегнало земеделската земя и/или селскостопанските сгради на стопанството. 

В 40: В какъв срок трябва да уведомя РА за наличието на форсмажорни обстоятелства? 

О: За наличието на форсмажорни обстоятелства е необходимо да уведомите РА в срок от 10 работни дни от датата, на която сте в състояние да го направите. 

В 41: Може ли да прехвърлям стопанство или част от него? 

О: Прехвърляне на стопанство или част от него е възможно. При прехвърлянето всички задължения и отговорности на прехвърлящия стопанството преминават при стопанина, който получава стопанството. 

В 42: Кога мога да прехвърля стопанството или част от него? 

О: Можете да прехвърлите стопанство или част от него след изтичане на срока за подаване на заявления и след като и двете страни (прехвърляща и приемаща) са информирали съответната ОРА в зависимост от местонахождението на прехвърляното стопанство. 

В 43: Какви други санкции могат да ми бъдат наложени от РА? 

О: РА може да Ви наложи санкции при откриване на нередност или измама. „Нередност” е всяко неумишлено нарушение на правото на ЕС като следствие от действие или бездействие на ЗС, което води или може да доведе до загуби в общия бюджет на ЕО или държавния бюджет чрез недопустими разходи. „Измама” е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 1. Използване или представяне на грешни, неправилни или непълни декларации или документи, които водят или могат да доведат  до неуместна или незаконна употреба на финансови средства от общия бюджет на ЕО и/или държавния бюджет. 2. Укриване на информация в нарушение на определено задължение, водещо до последствия, посочени в подсекция (1). 

В 44: Мога ли да оттеглям общото заявление за подпомагане или част от него? 

О: Общото заявление за подпомагане или част от него можете да оттегляте по всяко време като съществуват следните ограничения: 

1. да не сте уведомен за установени нередности във Вашето общо заявление;

2 да не сте уведомени, че ще бъде проверени на място;

3. да не е била извършена проверка на място, при която са установени нередности. 

В 45: По какъв начин мога да оттегля подаденото от мен заявление или част от него? 

О: Необходимо е да подадете писмено искане до ОРА, в която сте подали общото заявление. Експерт от ОРА приема Вашето искане, удостоверява го за точност и пълнота, отбелязва датата на приемането му, след което го подписва и подпечатва. Заявлението се отбелязва в системата като оттеглено (частично оттеглено). 

В 46: При оттегляне на общото заявление или част от него ползвам ли права, произтичащи от него? 

О: При оттегляне на общото заявление или част от него всички права и задължения, произтичащи от него се губят. 

В 47: Какво се случва, когато един и същ парцел (стопанство) бъде деклариран от повече от един стопанин? 

О: Когато един и същ парцел (стопанство) са декларирани от повече от един стопанин, ОРА изпращат уведомителни писма до заинтересованите стопани. В рамките на 10 работни дни те трябва да се явят в съответната ОРА, където са подали заявлението за определяне на действителните граници на парцелите. 

В 48: Какъв е срокът, в който ще получа субсидията? 

О: РА ще изплаща дължимата субсидия в срок от 1-ви до 30-ти декември на текущата година. Ще Ви бъде изпратено уведомително писмо с размера на субсидията, която Ви е изплатена. 

В 49: Как ще ми бъде изплатена субсидията? 

О: РА ще изплаща субсидии само и единствено по банков път. Изплащането на средства ще става чрез превод по банковата сметка, която сте посочили в заявлението.Тагове:   най,   между,   ОСП,


Гласувай:
0
01. анонимен - субсидиите - за и против
26.03.2007 11:59
усещането за зедност е хубаво нещо, но си задавам въпроса кой е решил, че ако нещо трябва да се субсидира това е земеделието. Ако европейската комисия е решила да разпределя парите на данъклопладците не е ли по-добре да не ограничава целеполагането до само селско стопанство, а да постави това в една обща рамка, подчинена на националните специфики. Чудя се страни като Малта или Кипър, северна Швеция или Финландия какъв интерес имат от ЕС в този му вид... Затова и допускам Норвегия не иска да има нищо общо със земеделските Европейски щати, а Гренландия отдавна напусна съюза
цитирай
2. анонимен - Какво е БЗС?
12.06.2007 14:31
искам да знам защото на много хора не им е ясно?
Блок на Земеделския Стопанин ли е?
цитирай
3. cap - БЗС
12.06.2007 17:17
БЗС = блок на земеделски стопанин
цитирай
4. анонимен - нов
08.12.2007 23:09
ако земята ми е дадена в зем.кооперация,кой подава тези док.за субсидиите и кой и как ги получава-
собственика или кооперацията
цитирай
5. анонимен - робите пак ще са излъгани ипарите окрадени!
17.12.2007 12:10
земеделието и животновъдството са на дъното в калта! Никой не хае за това че няма фураж и че животните се унищожават масово, и чевсеки власт имащ гледа да окраде от труда на производителя чрез корупция , изнудване,рушвет,фалшификация.Не се надявам да получа субсидия от разбойници!
цитирай
6. анонимен - за или против
27.12.2007 22:37
По повод коментара "за или против" Мисля че е време данъкоплатеца да плати реално за храната си .Знаете ли къде всъшност отиват парите ви от данъци?
цитирай
7. анонимен - каде са парите
20.01.2008 20:48
ние животновъдите и производителите на продукция трябва да фалираме за да види европа че едни пари не можете да раздадете.кое време стана вече е края на януари
цитирай
8. анонимен - правилата станаха ясни впоследствие
21.04.2008 16:12
за плащанията по СЕПП правилата станаха ясни, след като парите се преведоха.Площите се очертаха и после излезе заповедта за агроекологичните изисквания, после станаха ясни санкциите, още няма и уведомителни писма,нямаше яснота....,а пред Европа се отчетохме добре
цитирай
9. анонимен - Пояснение към "За или против"
04.06.2008 18:25
Проидводството на храна е много трудоемко и нерентабилно на фона на много други бизнеси. Ако всички инвистират в ресторанти и компютри няма да има какво да се яде. А храната за Европа е по-значима и от енергетиката. Ако оставят Африка и Азия да произвежда храната ставаме зависими от цени и политика. Сега главно Русия ни върти на малкия си пръст защото държи енергийните ресурси от които зависим ако се откажем от производство на храна така ще ни държат и други държави. Затова трябва да се субсидира производството на храна. Това че в България никой не знае какво прави, а тези които знаят нямат намерение да градят държава, а собствени кланове. Жалко, че добри идеи като тези в ЕС попадат на задръстине политици и чиновници като тези в БГ.
цитирай
10. анонимен - izpla6tane na po malko pari
14.07.2008 15:29
v uvedomitelnoto mi pismo pi6e 4e sa mi izplatili 1600lv.,koeto absuiutno ne e vqrno za6toto mi prevedoha samo 600lv.,molq vi ako moje da mi obiasnite za6to se polu4i taka kade e gre6kata.
цитирай
11. анонимен - 6te ima li pari za pasi6tata?
28.01.2009 09:32
Koga 6te ni se isplatqt parite za pasi6tata.
цитирай
12. анонимен - интернет магазин одежды меха
17.10.2012 10:44
Как дела?Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://kafe-salvador-dali.com/user/TypePreerne/>одежда из сша интернет магазин </a> галифе мужские <a href=http://1boutique.net/forum/member.php?action=profile&uid=19270>джинсы </a> оскар платья <a href=http://gamescracks.net/user/braimmity/>фото платья лето </a> трусы ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://get-kamagra.blog.hr/>Kamagra danger </a> - Kamagra Oral Jelly Order : Kamagra liver : <a href=http://kamagra-oral-jelly.blog.hr/>Cheap Kamagra speed </a> - Buying Generic Kamagra Online pharmacy
цитирай
13. анонимен - каталоги одежды и обуви
17.10.2012 19:54
Здраствуйте!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://impulsemp3.com/user/Annonsvar/>мужские штаны купить </a> мини юбки <a href=http://lady-flower.net/user/IncubminaAcum/>купить платье для мамы невесты </a> интернет магазин сексуальной одежды <a href=http://elegapostel.narod2.ru/>купить длинное шифоновое платье </a> модная одежда для девочек ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>Cheap sale Kamagra Online </a> - Cheap Kamagra online UK : US Kamagra free prescription : <a href=http://now-kamagra-100mg.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly 100mg passport </a> - low cost Kamagra Buy it online now
цитирай
14. анонимен - платье ростов
18.10.2012 08:22
Привет!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://vietnhinhanh.com/Upload/member.php?action=profile&uid=28245>спорт одежда интернет магазин </a> белье женское интернет-магазин <a href=http://new7.xost.me/user/GokTheodo/>купить костюм дешево </a> сколько стоит платье <a href=http://slegalozu.narod2.ru/>полуботинки женские </a> купить недорого платье ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>fast Kamagra online fast shipping </a> - Kamagra Buy Online UK delivery : where Buy Kamagra delivery : <a href=http://kamagra-oral-jelly.blog.hr/>Buy Kamagra </a> - online US pharmacy Kamagra without prescription
цитирай
15. анонимен - купить замшевую сумку
19.10.2012 08:05
Уважаемые господа!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://mygame.bissnes.org/user/prevatrense/>синий пиджак купить </a> интернет магазин пальто <a href=http://demo.elearning.com.vn/forum/member.php?u=135132>распродажа одежды большого размера </a> платье купальник <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>платья на выпускной длинные </a> шапка женская ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra UK Buy ginuwine </a> - Kamagra bijwerking : Kamagra Oral Jelly 100mg canada sildenafil citrate : <a href=http://kamagra-100mg-online.blog.hr/>Kamagra without prescription mastercard accepted </a> - Kamagra testen
цитирай
16. анонимен - avon каталог распродаж 2012
19.10.2012 17:08
Привет!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://www.d-base.co.za/mybb/member.php?action=profile&uid=72457>модная мужская одежда 2012 </a> трусики фото <a href=http://www.anapa-portal.ru/index.php?subaction=userinfo&user=DurgeBugFuh>платья версаче </a> компания бижутерия <a href=http://dejavu.ua/>ани лорак платья </a> женское полупальто ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-now-online.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly UK Generic levitra </a> - Kamagra overnight US shipping : Kamagra Oral Jelly 100mg Europe cialis viagra : <a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>best price for Kamagra Generic </a> - Kamagra Oral yelly sildenafil
цитирай
17. анонимен - одежда из индии интернет магазин
20.10.2012 03:13
Привет!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://www.urbanfarmexchange.org/member.php?action=profile&uid=32205>белые кружевные платья купить </a> магазин кошельков <a href=http://vostoktour.kz/user/mowaffomybype/>интернет магазин одежды тула </a> платье в церковь <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>интернет магазин женской одежды краснодар </a> пальто мужское ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://100mg-kamagra.blog.hr/>Kamagra 100mg sildenafil citrate Generic levitra </a> - Cheap Generic Kamagra Online pharmacy impotence : where to Buy Kamagra online now : <a href=http://kamagra-now.blog.hr/>Kamagra Oral gel </a> - Kamagra prescription medication
цитирай
18. анонимен - бижутерия из полимерной глины
20.10.2012 17:20
Как дела?Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://upfilm.net/user/Dratacettix/>хочу купить футболку </a> мужская одежда через интернет <a href=http://quality-climate.ru/index.php?subaction=userinfo&user=Alonnocradync>вязаное платье крючком схема </a> купить драповое пальто <a href=http://dejavu.ua/>свитера женские </a> онлайн магазин одежды ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://kamagra-now.blog.hr/>Generic Kamagra overnight shipping </a> - Cheapest Kamagra in UK : Cheap Kamagra express delivery : <a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>super UK Kamagra Oral Jelly </a> - Kamagra 100mg cialis
цитирай
19. анонимен - кофты с капюшоном мужские
21.10.2012 02:11
Доброго времени суток!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://all-earth.org/user/hachutjax/>муранское стекло бижутерия </a> интернет магазин платья украина <a href=http://elegalocez.narod2.ru/>бижутерия для невесты </a> женщины в платьях фото <a href=http://ollforkids.ru/user/exhaceScore/>интернет магазин одежды оджи </a> зауженные джинсы мужские ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>Cheap Kamagra zenegra Generic levitra </a> - discount Kamagra London : Kamagra in berlin : <a href=http://cialis-tadalafil.webstarts.com/>Kamagra Oral Jelly Buy </a> - Kamagra s ljes Cheap Kamagra what kind of pill is this Kamagra tablet picture
цитирай
20. анонимен - купить школьный рюкзак винкс
22.10.2012 08:31
Привет!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://mampos.com/user/piothSomi/>юбки купить украина </a> купить костюмы для детей <a href=http://softdownfull.us/user/DrodeReri/>интернет магазин одежды кардиган </a> купить платье 52 54 <a href=http://abmovdle.16mb.com/index.php?subaction=userinfo&user=advodsJof>джинсовый пиджак женский купить </a> эль платье ... Всем пока рад был сообщить...
-====-
<a href=http://kamagra-fedex.blog.hr/>Online Kamagra overnight Cheap </a> - Cheap Generic overnight Kamagra online ordering :.Kamagra UK PayPal .:<a href=http://kamagra-fedex.blog.hr/>Cheap Generic overnight Kamagra Online store </a> - Kamagra Indian fast delivery
цитирай
21. анонимен - Новый Женский форум
24.10.2012 19:42
Пользователи форума <a href="http://forum.justlady.ru/index.php?showtopic=1846">justlady.ru</a> расскажут о лучших новинках и трендах из мира красоты и моды, помогут выбрать собственный индивидуальный стиль, поделятся секретами молодости и здоровья. justlady.ru – это крупнейший в Рунете женский форум, где ежедневно обсуждаются более 100 000 тем. Наш форум дарит уникальную возможность поделиться своими проблемами и радостями, откровенно поговорить о сокровенном, спросить совета и рассказать о своем опыте, пообщаться со старыми друзьями и приобрести новых.
цитирай
22. анонимен - брюки для похудения купить
31.10.2012 13:18
Привет!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://www.inventorsday-nrct.net/user/AlkallMymmexy/>фасоны черных платьев </a> одежда интернет-магазин недорого <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#магазин-модной-одежды-2012»>магазин модной одежды 2012</a> купить одежду в украине <a href=http://turfor.ru/user/NesqueNum/>платье в горох </a> кошелек ... Удачи Всем!
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>Buy Cheap Kamagra c.o.d. saturday </a> - kamagra turquoise : Kamagra tablets Cheap super : Discount for re 5 7 % <a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>kamagra shipping </a> - Online pharmacy Cheap Kamagra Buy
цитирай
23. анонимен - где купить сумку форум
31.10.2012 23:15
Привет Всем!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://dl4free.web.id/user/Smanialon/>недорогая одежда через интернет магазин </a> свитера женские <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#сумки-из-ткани-купить»>сумки из ткани купить</a> таши орто обувь купить <a href=http://city-bg.info/user/Audindyfuff/>платья узкие </a> заказ одежды по интернету ... Успехов Вам!
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://kamagra-100mg-online.blog.hr/>kamagra nerves </a> - Cheap Kamagra tablets - Perfect sexual fertilizers : kamagra in uk : Discount for re 5 7 % <a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>where can I purchase Kamagra USA </a> - Kamagra UK Generic viagra
цитирай
24. анонимен - купить женскую верхнюю одежду
02.11.2012 05:41
Здраствуйте!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://nasha-darija.ru/user/Equamyaxomo/>купить американскую обувь </a> formalab <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#сумки-гуччи-купить»>сумки гуччи купить</a> крупные интернет магазины одежды <a href=http://muad.16mb.com/user/trauptemafems/>интернет магазин фирменной спортивной одежды </a> мужская рубашка ... Удачи Всем!
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra tablets next day delivery Buy Cheap </a> - kamagra advice : 100mg UK Kamagra Oral Jelly : Discount for re 5 7 % <a href=http://buy-no-prescription-kamagra.blog.hr/>Kamagra tablets acne </a> - cheep kamagra
цитирай
Търсене

Архив
Календар
«  Март, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031